Linde Gas a.s.


Upozornění o ochraně osobních údajů


Tímto upozorněním o ochraně osobních údajů bychom vás rádi informovali o zpracování vašich osobních údajů společnosti Linde Gas a.s. (dále jen „Linde“). (in the following “Linde”).


I. Obecné informace týkající se ochrany dat v The Linde Group


1. Správce a pověřenec zodpovědný za ochranu údajů

Správcem, zodpovědným za zpracování vašich osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů, je společnost Linde. Linde je společnost skupiny The Linde Group. The Linde Group je jednou z předních plynárenských a strojírenských společností na světě s přibližně 58 000 zaměstnanci, kteří pracují ve více než 100 zemích světa.

Pověřenec, zodpovědný za ochranu osobních údajů občanů členských státu EU (EU Group Data Protection Officer, dále jen „EU GDPO“) ve společnosti The Linde Group a Linde, je připraven zodpovědět všechny vaše dotazy týkající se ochrany dat v rámci Linde e-mailů nebo pošty. EU GDPO můžete kontaktovat na následující adrese:

Linde AG

Pověřenec zodpovědný za ochranu údajů EU Group

Klosterhofstraße 1

80331 Munich, Germany


Email: dataprotection@linde.com


2. Vaše práva k ochraně osobních údajů >

V souvislosti s jakýmkoli zpracováním osobních údajů společností Linde mají všechny subjekty následující práva podle článků 15 až 21 GDPR v rámci zákonných limitů členských států: 

 • právo na informace; 
 • právo na vymazání; 
 • právo na omezení zpracování; 
 • právo na přenos dat; 
 • právo na námitku. 

Kromě toho máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů kdykoli s budoucí účinností. Takové odvolání nemá vliv na minulost, tzn. nemá vliv na účinnost zpracování dat prováděné až do odvolání.

Pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů společností Linde není v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů nebo nejste spokojeni s informacemi od nás, máte právo podat stížnost u příslušného orgánu dozoru (viz Čl. 77 GDPR).


3. Převedení do zemí třetí strany nebo mezinárodních organizací  

Dbáme na to, abychom vaše údaje nepřenášeli příjemcům v zemích, které nemají odpovídající úroveň ochrany údajů (země třetí strany). V některých případech to však nelze zcela vyloučit. V takovém případě společnost Linde přijala a přijme vhodná opatření, aby vždy zajistila přiměřenou úroveň ochrany údajů u příjemce.


4. Doby ukládání a uchovávání  

Osobní údaje zpracováváme pouze tehdy, je-li to nezbytné pro plnění našich smluvních povinností. Jakmile dotčené údaje již nejsou zapotřebí, jsou obecně smazány. Abychom však splnili určité právní požadavky, musíme některé údaje uložit i po ukončení smluvních vztahů. To zahrnuje obchodní a daňovou dokumentaci, evidenci a povinnosti při ukládání. V těchto případech se obecně požaduje, aby se data zabezpečila a uchovala po dobu tří až deseti let, nebo, ve vzácných případech, např. v právních sporech, po dobu až 30 let.


II. Zpracování osobních údajů společnosti Linde pro hlavní obchodní účely


The Linde Group nabízí zákazníkům z oblasti průmyslového maloobchodu, obchodu, vědy, výzkumu a veřejného sektoru komplexní produktové a servisní portfolio. Naši zákazníci, dodavatelé a partneři jsou stejně rozmanití jako my. Pro vedení našeho komplexního mezinárodního obchodu je nutné zpracovávat osobní údaje.

1. Typ a původ osobních údajů zpracovávaných společností Linde

Osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu nezbytném pro splnění našich smluvních a právních závazků v souvislosti s obchodními vztahy s našimi zákazníky, dodavateli a partnery. „Zpracování“ znamená, že shromažďujeme, ukládáme, odstraňujeme nebo předáváme osobní údaje, a zde je vybráno několik příkladů. Osobní údaje, které zpracováváme, zahrnují: 

 • Hlavní a kontaktní údaje zákazníků a dodavatelů, jako jsou jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, funkce, oddělení u našich kontaktních osob atd. 
 • Údaje, které potřebujeme k fakturaci a zpracování plateb, jako jsou bankovní údaje, daňové číslo, informace o správě úvěru atd., stejně jako údaje o fyzické osobě; 
 • Informace o správě vztahu dodavatele a zákazníka, jako je historie objednávek apod., pokud to souvisí s údaji o fyzické osobě; 
 • Speciální kategorie osobních údajů týkajících se zákazníků našeho zdravotnického oboru (Healthcare), jako jsou diagnostika a informace týkající se léčby, které jsou potřebné pro léčbu.

Pravidelně dostáváme osobní údaje zpracovávané v rámci a v průběhu našich obchodních vztahů s našimi zákazníky. V některých případech také přijímáme osobní údaje od přidružených společností The Linde Group, např. kontaktní údaje od dodavatelů v rámci správy vztahů s dodavateli společnosti The Linde Group.

V některých případech také zpracováváme osobní údaje, které jsme obdrželi jiným způsobem, v souladu s platnými zákony o ochraně dat. Pravidelně se jedná o:

 • Veřejně přístupné zdroje, např. obchodní rejstříky, veletrhy, výstavy, internetové zdroje, noviny, obchodní adresáře atd. 
 • Třetí strany, které nejsou členy The Linde Group, např. obchodní sdružení, úvěrové agentury, pojišťovací společnosti atd.

2. Účel zpracování společností Linde a právní základ

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze k povoleným účelům a v souladu s platnými právními předpisy GDPR a příslušnými státními zákony o ochraně dat.


2.1 Údaje zpracováváme za účelem plnění našich smluvních závazků

Zpracováváme osobní údaje při plnění našich smluvních povinností vůči našim zákazníkům a dodavatelům nebo k provedení takzvaných předsmluvních opatření, která se uskutečňují na základě zvláštních požadavků.

V těchto případech je účel zpracování dat určen smlouvou uzavřenou s našimi zákazníky nebo dodavateli a službami, které jsou poskytovány na základě této smlouvy. To také zahrnuje například zpracování osobních údajů v souvislosti se zasíláním katalogů, informací o našich službách nebo přípravou konkrétních nabídek.


2.2 Údaje zpracováváme za účelem ochrany oprávněných zájmů

Osobní údaje rovněž zpracováváme, pokud je to nezbytné k ochraně oprávněných zájmů společností Linde nebo The Linde Group, jakož i našich zákazníků (a, v případně potřeby, dalších třetích stran). V takovém případě zpracováváme osobní údaje pouze po řádném zvážení vašich relevantních zájmů.

To zahrnuje konkrétně např.:

 • Dodávku výrobků společnosti Linde a poskytování služeb;
 • Zákaznické služby a řešení stížností;
 • Přímou poštou za předpokladu, že jste proti zpracování vašich osobních údajů nevznesli námitky;
 • Monitorování veřejně přístupných místností v našich pobočkách optickým elektronickým zařízením (video dohled);
 • Přenos osobních údajů v rámci The Linde Group pro interní administrativní účely;

2.3 Údaje zpracováváme s vaším souhlasem

Vaše osobní údaje zpracováváme tehdy, pokud jste nám poskytli svůj souhlas. Souhlas můžete kdykoli odvolat. Mějte však na paměti, že zpracování dat až do data zrušení je přípustné.


2.4 Zpracováváme údaje k plnění zákonných povinností

Máme povinnost zpracovávat určité údaje, abychom vyhověli zákonným povinnostem. Tyto povinnosti mohou vyplývat z určitých ustanovení obchodních, daňových a sociálních zákonů daného státu, jakož i evropských právních předpisů, např. v souvislosti s předpisy zabraňujícími financování terorismu. Konkrétně to může také vést k povinnosti společnosti Linde zabezpečit, uložit, vykazovat a shromažďovat údaje, které obecně slouží ke kontrole příslušným orgánům.


2.5 Informace týkající se změny účelu  

Pokud bychom měli zpracovávat vaše osobní údaje z jakéhokoli jiného důvodu, než je ten, pro který jsme je původně shromáždili, informujeme vás o tomto novém účelu v rozsahu povoleném zákonem.


3. Příjemci vašich dat

Osobní údaje budou zpřístupněny pouze jiným společnostem The Linde Group pokud je to až tak nezbytné pro ochranu našich právních a smluvních práv a povinností. To může být například případ koordinace našich smluvních služeb. Typickými příklady jsou centralizované služby dodavatelských a zákaznických služeb, centralizované služby IT a interní sdílené servisní středisko pro finance a účetnictví. 

Spolupracujeme s externími poskytovateli služeb, abychom plnili určité smluvní závazky. Tak je tomu například v souvislosti s konkrétní správou služeb dodavatelům a zákazníkům, využívání IT infrastruktury a externího sdíleného servisního centra v oblasti financí a účetnictví, zpracování plateb (kreditní karta, inkaso, nákup na účet), logistiky a dodávek, propagační činnosti nebo transakcí online objednávek. Co se týče externích poskytovatelů služeb, vždy se to děje v rámci zákonných omezení a v souladu s platnými předpisy o ochraně údajů.  

Osobní údaje předáváme jiným příjemcům mimo The Linde Group pouze tehdy, pokud jsme to z právního hlediska povinni udělat. Ve všech ostatních případech budeme vaše data předávat třetím stranám pouze, pokud nám dáte svůj souhlas. 

V souvislosti s neustálým rozvojem našeho podnikání se můžeme zbavit poboček nebo obchodních částí nebo spojit naše podnikání nebo jeho části s jinou společností. Takové transakce obvykle zahrnují předání informací o zákaznících vztahujících se k prodané nebo odcházející pobočce nebo obchodní části kupujícímu nebo společnosti vytvořené fúzí. Zacházení s vašimi osobními údaji se v takovém případě nadále řídí ustanoveními těchto zásad o ochraně osobních údajů. V nepravděpodobném případě úplného prodeje The Linde Group nebo jejích podstatných částí budou vaše osobní údaje převedeny na kupujícího.


4. Povinnost poskytovat údaje  

Abychom mohli poskytovat služby našim zákazníkům, musíme zpracovávat určité osobní údaje nebo jsme ze zákona povinni to dělat. Shromažďujeme od vás příslušné údaje při uzavírání smlouvy (např. adresa, obchodní kontaktní údaje a funkce).

Bez těchto údajů nemůžeme s našimi zákazníky uzavírat smlouvy.


5. Automatizované rozhodování a profilování

Nepoužíváme automatizované rozhodovací procesy pro postupy, které pro vás mají právní důsledky nebo podobně významný dopad. Žádné rozhodnutí nebude provedeno bez dalšího přezkoumání člověkem.

Profilování ve smyslu čl. 4 (4) GDPR v The Linde Group neprobíhá s výjimkou specifických aplikací v oblasti domácí péče (Homecare), kvůli identifikaci pacientů s vysokým rizikem dalšího zhoršení jejich zdravotního stavu a potenciálně požadovaného zásahu nebo opětovné hospitalizace.


III. Jak využíváme osobní údaje pro účely našich webových stránek


Společnosti The Linde Group provozují webové stránky, které vám poskytují informace o společnostech v The Linde Group a jejich produktech a službách.


1. Typ a původ osobních údajů zpracovávaných společností Linde

Při návštěvě některé z webových stránek společnosti The Linde Group od vás shromažďujeme určité osobní údaje. Osobní údaje zpracovávané v této souvislosti běžně zahrnují vaše jméno, adresu, telefonní číslo nebo e-mailovou adresu. Osobní údaje, zpracovávané v souvislosti s provozem našich webových stránek, nám zpravidla poskytujete při používání našich webových stránek. V některých případech však zpracovávané osobní údaje mohou být poskytnuty i třetími stranami, které nejsou přičleněny k The Linde Group, jako jsou poskytovatelé internetových služeb, marketingové agentury nebo softwarových pluginů. Společnost Linde automaticky zpracovává následující údaje (zejména informace o „log“ protokolu a údaje o zařízení): 

 • Název vašeho poskytovatele internetových služeb (ISP) 
 • Vaši IP adresu  
 • Typ prohlížeče a vašeho operačního systému (OS) 
 • Datum, trvání a čas vaší návštěvy  
 • Navštívené webové stránky  
 • Získané údaje a stažené soubory  
 • Vaši zemi  
 • URL odkud jste web navštívili  
 • Vámi vyhledávaný termín v případě, pokud jste jej na našich webových stránkách našel prostřednictvím vyhledávače

2. Účel zpracování společností Linde a právní základ

Osobní údaje zpracováváme pouze v nezbytném rozsahu.


2.1 Údaje zpracováváme za účelem plnění našich smluvních závazků

Osobní údaje zpracováváme abychom plnili své smluvní závazky vůči našim zákazníkům nebo prováděli tzv. předsmluvní opatření, která se uskutečňují na základě zvláštní žádosti. To může být případ, kdy se zaregistrujete na určité služby, objednávky online nebo náš dodavatelský portál.


2.2 Údaje zpracováváme data za účelem ochrany oprávněných zájmů

Osobní údaje zpracováváme také tehdy, pokud je to nezbytné k ochraně oprávněných zájmů společnosti Linde nebo společností The Linde Group, jakož i našich zákazníků (a pokud je to požadováno další třetí stranou). V takovém případě zpracováváme osobní údaje pouze po řádném zvážení vašich relevantních zájmů.

To konkrétně zahrnuje např.:

 • Opatření k analýze pseudonymizovaného chování uživatele k dalšímu zlepšení našich webových stránek,
 • Opatření k zajištění funkčnosti webových stránek, jako je správa uživatelských účtů, „nákupních vozíků“

2.3 Údaje zpracováváme s vaším souhlasem

Vaše osobní údaje zpracováváme tehdy, pokud jste nám poskytli svůj souhlas. Souhlas můžete kdykoli odvolat. Mějte však na paměti, že zpracování dat až do data zrušení je přípustné. To konkrétně zahrnuje např.:

 • Registrace newsletteru,
 • Propagaci,
 • Kontaktní dotazníky

3. Příjemci vašich údajů


3.1 Společnosti The Linde Group a poskytovatelé služeb

Společnost Linde sdílí osobní údaje, jak je uvedeno výše (viz část II. 3).


3.2 Poskytovatelé sociálních médií

Na některých internetových stránkách Linde je integrován další obsah a publikace (blogy, příspěvky, zprávy, videa, rozhovory atd.), které již byly zveřejněny jinými sociálními médii/sociálními sítěmi (např. Facebook, LinkedIn, Twitter). Pokud nekliknete na takový obsah, nebudou příslušnému poskytovateli sociálních médií předány žádné osobní informace. 

Kliknutím na odkaz sociálního média bude vaše IP adresa přenesena na příslušného poskytovatele sociálních médií a uložena, zpracována a použita v souladu s jeho zásadami ochrany osobních údajů. Informační banner na odkazu na sociální média vás informuje, že kliknutím na konkrétní obsah souhlasíte s takovým přenosem osobních údajů. 

Další informace, týkající se zpracování vašich osobních informací poskytovateli sociálních médií, naleznete zde:

Facebook privacy policy
LinkedIn privacy policy
Twitter privacy policy

4. Cookies 

Používáme soubory cookies. Další informace týkající se povahy a účelu použitých souborů cookies jsou obsaženy v našich zásadách o cookies, které jsou k dispozici na adrese:.


5. Odkazy

Naše webové stránky obsahují odkazy na jiné webové stránky, které jsou předmětem samostatných upozornění o ochraně údajů příslušných provozovatelů těchto webových stránek.


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Informace týkající se vašeho práva na námitku


1. Námitka u individuálních případů

Máte právo kdykoli vznést námitky proti určitým typům zpracování vašich údajů z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace. Toto právo se vztahuje na zpracování údajů ve veřejném zájmu a na zpracování údajů za účelem ochrany legitimních samostatných zájmů. Toto právo se vztahuje také na profilování, pokud je založeno na těchto dvou ustanoveních.

V případě rozporu přestaneme vaše osobní údaje zpracovávat. To však neplatí, pokud dokážeme prokázat přesvědčivé důvody hodné ochrany zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami nebo pokud zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo obraně právních nároků.


2. Námitka proti zpracování za účelem přímého marketingu  

V jednotlivých případech zpracováváme vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu. Tak je tomu například v případě, kdy vám zašleme informace o speciálních nabídkách nebo slevových propagačních akcích. 

Máte právo vznést námitky proti zpracování vašich osobních údajů pro tyto účely. Toto právo se vztahuje také na profilování, pokud je spojeno s přímým marketingem. 

V případě jakékoli námitky nebudeme pro tyto účely již dále zpracovávat vaše osobní údaje. 

Vaše námitka nevyžaduje žádnou konkrétní formu a může nám být zaslána e-mailem na adresu: marketing.cz@linde.com.