Užívání těchto webových stránek, poskytovaných firmou Linde AG, se řídí následujícími ustanoveními:

1. Obchodní značka, autorská práva, užívací práva

Veškerý obsah webových stránek, jako je text, ilustrace, grafika, zvuk, animace a videa, včetně korporátních log a značek, jakož i layout webových stránek Linde AG, je chráněn obchodní značkou a autorskými právy a ostatními zákony, které se vztahují k duševnímu vlastnictví. Šíření, měnění nebo kopírování obsahu stránek, včetně použití rámců nebo jakýkoliv rámcovacích technik, je zakázáno.

Linde AG výslovně prohlašuje, že některé z ilustrací, obsažených na jejích webových stránkách, jsou chráněné autorským právem třetích stran.

Skrze tyto webové stránky nejsou poskytovány žádné licence nebo jiná práva na využití duševního vlastnictví v jejich obsahu obsaženého, včetně obchodních značek a autorských práv. Kopírování, šíření, reprodukování, předávání třetím stranám nebo jiné využívání tohoto chráněného duševního vlastnictví není dovoleno bez předchozího písemného souhlasu Linde AG. Zbylý obsah webových stránek rovněž nesmí být kopírován, distribuován, měněn nebo poskytován třetím stranám. Použití textů, částí textů nebo, především, obrazového materiálu, vyžaduje předchozí souhlas Linde AG.

Uživateli se výslovně dovoluje pořízení jediné kopie webové stránky pro jeho osobní, nikoli komerční, užití, za podmínky, že obsah webové stránky nebude v průběhu kopírování měněn a že veškeré odkazy vztahující se k průmyslovému vlastnictví zůstanou v kopii zachovány nebo k ní budou připojeny, pokud budou z webové stránky použity jen určité části. Obsah tiskových zpráv a jiných dokumentů, které jsou klasifikovány jako veřejné, smí být použit ve veřejných sděleních. Toto se nevztahuje na ty části veřejných dokumentů, které jsou chráněny obchodní značkou nebo autorskými právy, nebo jinými právními nařízeními.

2. Omezení odpovědnosti

Linde AG soustavně kontroluje a aktualizuje informace poskytované na svých webových stránkách. Třebaže věnuje jejich obsahu patřičnou pozornost, nemůže Linde AG zaručit, že jsou její webové stránky zcela prosté chyb. Společnost proto nepřejímá žádnou odpovědnost a neposkytuje žádnou záruku, ať výslovnou nebo mlčky předpokládanou, že zde poskytované informace jsou aktuální, přesné nebo úplné. Totéž se týká ostatních webových stránek, přístupných skrze odkazy z webové stránky Linde AG, ať tyto stránky náleží jejím sesterským společnostem nebo třetím stranám. Linde AG nepřijímá žádnou odpovědnost za tyto webové stránky a neodpovídá za opatření vztahující se k ochraně dat, učiněná provozovateli těchto webových stránek.

Linde AG si vyhrazuje právo poskytované údaje kdykoli a bez předchozího upozornění upravovat nebo doplňovat. Jakákoli vyjádření publikovaná na webových stránkách Linde AG, vztahující se k budoucímu vývoji firmy, jsou založena na názorech a úsudcích vedení Linde AG, a jsou proto vystavena rizikům a nejistotám. Linde AG není povinna aktualizovat tato vyjádření vztahující se k budoucímu vývoji společnosti a nenese za tato vyjádření jakoukoli odpovědnost.

Linde AG může kdykoli odmítnout přístup ke svým webovým stránkám a neposkytuje žádnou záruku jejich trvalé dostupnosti.

Třebaže Linde AG vynaloží veškeré úsilí, aby své webové stránky udržela bez virů, nemůže poskytnout žádnou záruku, že stránky bez virů budou.

3. Webové stránky providerů třetích stran a odkazy na ně

Webové stránky obsahují propojení a odkazy na webové stránky třetích stran. Tato propojení a tyto odkazy v sobě nezahrnují žádnou propagaci ani záruku za obsah webových stránek třetích stran ze strany Linde AG. Linde AG neodpovídá za dostupnost nebo obsah webových stránek třetích stran a neručí za žádnou škodu nebo úraz vyvolaný jejich užitím, bez ohledu na účel. Odkazy na webové stránky třetích stran jsou uživatelům webových stránek Linde AG poskytovány výhradně pro jejich pohodlí.

4. Informace pro uživatele

Máme-li vyhovět Vašim žádostem o informace, můžete být požádáni o poskytnutí Vašich osobních údajů. Jakékoli údaje, které nám poskytnete, musí být poskytnuty dobrovolně; budou použity výhradně za účelem vyhovění Vaší žádosti o informace. Veškeré údaje budou shromažďovány, ukládány, zpracovávány a používány v souladu s platnými zákony o ochraně údajů.

5. Právo vztahující se k těmto stránkám

Tyto podmínky, jakož i veškeré dotazy a rozpory, vztahující se k užívání těchto webových stránek, se řídí a budou řešeny podle práva Spolkové republiky Německo, s výjimkou ustanovení soukromého mezinárodního práva a úmluvy Spojených národů o smlouvách vztahujících se k mezinárodnímu prodeji zboží (CISG).